NASZE SZKOLENIA PROWADZONE SĄ AKTYWNYMI METODAMI, PRZY WYKORZYSTANIU:

 • studiów przypadków,
 • odgrywania ról społecznych,
 • dramy,
 • rozwiązywania realnych problemów społecznych,
 • ćwiczeń kompetencji w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi środowiskowej pracy socjalnej (np. mapa zasobów i potrzeb, analiza potencjału społecznego grup i środowisk).

W proponowanej przez nas formule treningu grupowego, uczestnicy biorą udział w specjalnie dobranych sytuacjach edukacyjnych, symulujących realne działanie społeczne. Ważną rolę odgrywa emocjonalne kształtowanie postawy otwartej na zmianę i innowację.

Proces społeczno – edukacyjny zawiera trzy podstawowe wzajemnie zintegrowane ścieżki zakładające osiągnięcie następujących celów:

 • ujawnić, rozbudzić to, co podmiotowe, często ukryte, ale własne – potrzeby,   pragnienia, dążenia,
 • przywrócić to, co społeczne, a często rozbite – komunikację między ludźmi, struktury   interakcyjne, w których zachodzi rozwój osobisty i społeczny,
 • wydobyć to, co decyduje o rozwoju – zdolność kreacji, podmiotowość, samoorganizację, przedsiębiorczość.

 

ZAPEWNIAMY SZKOLENIA I WARSZTATY  W MAŁYCH GRUPACH, OPTYMALNIE 20 OSOBOWYCH

W związku z aktywizująca formułą zajęć, uczestnikom naszych szkoleń umożliwiamy wymianę doświadczeń i rozwiązywanie praktycznych problemów. Działanie to łączy sferę nauki i praktyki w zintegrowany proces społeczno-edukacyjny, w którym uczestnicy mogą weryfikować wiedzę w działaniu i na bieżąco otrzymać wsparcie ze strony opiekuna grupy, lidera procesu edukacji i trenerów (zarówno bezpośrednio – spotkania, wizyty konsultacyjne, jak również poprzez media telefoniczne i internetowe). W przypadku długoterminowego projektu (np. przy realizacji cykli szkoleniowych) uczestnicy otrzymują „prace domowe” do zrealizowania pomiędzy kolejnymi sesjami.

Od początku naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 16 tysięcy uczestników: w tym pracowników  pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.


GWARANTUJEMY NAJLEPSZĄ KADRĘ TRENERSKĄ

Szkolenia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, której największym atutem jest to, że poza wiedzą i umiejętnościami dysponują osobistym doświadczeniem w pracy ukierunkowanej na aktywizację i rozwój społeczności lokalnej. Zespół naszych trenerów składa się z praktyków, ekspertów, absolwentów różnych kierunków oraz specjalizacji, posiadających wiedzę i umiejętności z proponowanego zakresu tematycznego. Przede wszystkim to osoby, które animują na co dzień. Pracują z ludźmi i poprzez ludzi, tęchnąc ducha w grupy, instytucje, środowiska lokalne, sieci współpracy, partnerstwa, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, organizacje pozarządowe w całej Polsce. To dyrektorzy/ki, specjaliści/stki pracujący w ośrodkach kultury, ośrodkach pomocy społecznej, szkołach, organizacjach pozarządowych w całej Polsce. Ucząc animacji, pokazują zmianę instytucji i środowiska poprzez własne doświadczenie i praktykę.


SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ANIMACJI SPOŁECZNEJ MAJĄ KOMPLEKSOWY CHARAKTER:

 • sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • materiały edukacyjne (podzielone na moduły, w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD),
 • pełne wyżywienie oraz serwis konferencyjny,
 • zakwaterowanie,
 • opiekun szkolenia,
 • obsługę logistyczną,
 • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
 • ubezpieczenie uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej (listy obecności, deklaracje uczestnictwa w szkoleniu, ankiety ewaluacyjne itp.),
 • umieszczenie w materiałach, na certyfikatach oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej szkoleń: logo, i innych znaków graficznych związanych z realizacją usług w ramach konkretnego projektu finansowanego ze środków unijnych (studio graficzne),
 • opcjonalnie: przeprowadzenie rekrutacji bądź analizy potrzeb szkoleniowych.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiał edukacyjny towarzyszący każdemu szkoleniu bądź sesji o objętości 40-50 s. obejmuje:

 • wprowadzenie w problematykę tematu szkolenia
 • podstawową bibliografię problematyki,
 • opis „dobrej praktyki”,
 • materiały ćwiczeniowe (testy, kwestionariusze, diagramy, formularze, ankiety itp.),
 • materiały towarzyszące poszczególnym ćwiczeniom, tzw. handouty,
 • inspiracje i zagadnienia do przemyślenia,
 • wskazówki ważne dla praktycznego działania,
 • instrukcja do zadania domowego,
 • prezentacje najważniejszych elementów modułu szkoleniowego
 • miejsce na notatki.

Pakiet edukacyjny przekazujemy uczestnikom w formie papierowej posiadającej spójną szatę graficzną oraz stosowną informację o celu projektu, źródłach finansowania i organizatorach, a także elektronicznej zapisanej na nośniku CD.

Referencje dla Szkoły Animacji Społecznej

UPRAWNIENIA EDUKACYJNE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Stowarzyszenie CAL zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (poz. 947). Od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą.

Informacja o statusie prawnym Stowarzyszenia CAL

Stowarzyszenie CAL zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 25.09.2001. Nr KRS – 0000042840. Od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego.