POWRÓT

Zapytanie ofertowe nr 1/7.2/2014
Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego
Dodane: 25-02-2014
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na  Organizację Studium Budowania Partnerstw Lokalnych w Subregionie Mazowsza Płockiego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.  
Termin składania zapytań ofertowych: 11-03-2014 12:00
Kryterium oceny oferty:
Kryterium Znaczenie procentowe
cena 60%
Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (w ramach PO KL do tej kategorii zostały zaliczone: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej zatrudniającym co najmniej 80 % osób wymienionych w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 Nr 43 poz. 225). 40%
Załączniki:
zapytanie ofertowe - Studium - 2014 OWES
146,53 KB
protokół
116,84 KB