POWRÓT

Zapytanie ofertowe nr 2/CAL/ZITAJ/2018
Projekt:
Dodane: 22-01-2018
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr 2/CAL/ZITAJ/2018 na: pełnienie funkcji członka/członkini lub koordynatora/koordynatorki Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) w projekcie „Lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania zapytań ofertowych: 18-02-2018 24:00
Kryterium oceny oferty:
Kryterium Znaczenie procentowe
Cena 40
Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie objętym wsparciem 30
Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pracownika socjalnego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej (Dz. U. 1769.2017) i/lub doradcy zawodowego w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, na terenie objętym wsparciem w ramach projektu tj. wiejskie tereny województwa łódzkiego 30
Załączniki:
Załącznik nr 1 do zapytania
892,5 KB
Załącznik nr 2 do zapytania
913,5 KB
Załącznik nr 3 do zapytania
912 KB
Zapytanie_ 2_CAL_ZITAJ_2018
978,5 KB