Aktualności

Nowa publikacja “Makropraktyka pracy socjalnej”

Książka Social Work Macro Practice (Makropraktyka pracy socjalnej) jest systemowym wprowadzeniem do pracy na poziomie społeczności w szczególności trudnych i wieloproblemowych. 

Autorzy podręcznika F. Ellen Netting, Peter M. Kettner, Steven L. McMurtry, M. Lori Thomas wychodzą z założenia, że choć w większości pracownicy socjalni w koncentrują się w swojej pracy na mikropraktyce (pracy z indywidualnym przypadkiem bądź rodziną/grupą), wszyscy napotykają sytuacje, w których interwencje na makropoziomie są właściwą reakcją na zdiagnozowaną potrzebę albo problem.

Praca socjalna w społeczności jest na tyle skomplikowana i wielowymiarowa, że autorzy przyjęli za swój cel przedstawienie systematycznego podejścia (tzw. podejścia racjonalnego planowania) do tego wyzwania, dzięki któremu wysiłki podejmowane przez pracowników socjalnych (nazywanych agentami zmiany) stają się bardziej realne do wykonania. Podejście to zostało ujęte w 11 rozdziałach, z których każdy koncentruje się na wybranym aspekcie, stanowiącym kolejny krok we wprowadzaniu zmiany na makropoziomie.

Publikacja zawiera zarówno podbudowę teoretyczna jak również szereg przykładów praktycznych i podpowiedzi zastosowania konkretnych metod i narzędzi.  Profesja pracy socjalnej jest nakierunkowana na poszukiwania sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej przy zaangażowaniu wykluczonej populacji, która nie otrzymuje odpowiednich usług, a umiejętności związane z makropraktyką są niezbędne w stawianiu czoła tym nierównościom.

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich pracowników socjalnych, niezależnie od tego, się specjalizują się w mikro- czy makropraktyce w ramach szkół pracy socjalnej. Ma być ona również wprowadzeniem do makropraktyki jako zbioru działań profesjonalnych, w których biorą udział wszyscy pracownicy socjalni. Choć niektórzy praktycy w sposób szczególny koncentrują swoje wysiłki tylko na jednym obszarze, wszyscy pracownicy socjalni napotykają sytuacje, w których interwencje na makropoziomie są właściwą reakcją na potrzebę albo problem. Dlatego definiujemy makropraktykę jako kierowaną wiedzą profesjonalną interwencję lub interwencje mające wywołać zmianę w organizacji, społeczności i/lub kierunku polityki publicznej.

Publikacja w formacie PDF