Aktualności

Pierwszy “Zeszyt LIS”!

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru „Prac Laboratorium Innowacji Społecznej”. Publikacja porusza problematykę pracy ze społecznością lokalną w obrębie szeroko rozumianej pomocy społecznej i pracy socjalnej.

„Prace LIS” to jeden z efektów działań interdyscyplinarnego zespołu badaczy pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznej“, złożonego z dwunastu stałych ekspertów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Fundacji Instytut Spraw Publicznych oraz zapraszanych badaczy, konsultantów i praktyków.

Laboratorium Innowacji Społecznej to jeden z kluczowych elementów projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. W ramach projektu wypracowywana jest metodologia i rozwiązania organizacyjno–prawne dotyczące środowiskowej pracy socjalnej pod nazwą „organizowanie społeczności lokalnej”. Zadaniem LIS jest integrowanie i opracowywanie całego dorobku merytorycznego projektu.

Działalność LIS koncentruje się wokół wypracowania modelu organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej (metodologia i narzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego) oraz standaryzacji środowiskowej pracy socjalnej jako kwalifikowanej usługi społecznej. W ramach Laboratorium Innowacji Społecznej, obok stałej pracy koncepcyjnej oraz analityczno-badawczej organizowane są cykliczne spotkania i konferencje, odbywają się zagraniczne wizyty studyjne oraz wydawane są publikacje.

Zapraszamy do lektury!

Prace Laboratorium Innowacji Społecznej

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.