Aktualności

Przetargi zrealizowane

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego usługi noclegowej podczas konferencji koncepcyjnej Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce 28.09.2010 – 29.09.2010 Warszawa – nr zapytania ofertowego 5/5.3/2010

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Oferta nr 1 – Wojciech Dębski (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r.  w formie mailowej;
  2. Oferta nr 2 – Jacek Kołodziejak Hotel Gromada Centrum (ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa)– oferta złożona w dniu 8.09. 2010 r.  w formie mailowej;

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wojciecha Dębskiego (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa). Oferent spełnił wszystkie warunki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta była jedyną ofertą nadesłaną w wyznaczonym terminie zgłoszeń, tym samym otrzymała maksymalną liczbę punktów w przyjętych w postępowaniu kryteriach.

Oferty odrzucone w postępowaniu: Oferta nr 2 Jacek Kołodziejak Hotel Gromada Centrum – z powodu nie złożenia oferty w wyznaczonym terminie zgłoszeń.

protokól_zapytania_5_5.3_2010.pdf

protokól_zapytania_5_5.3_2010.docx