Aktualności

Rekrutacja uczestników projektu „Włącz się społecznie i zawodowo”

Fundacja Mamy Prawa wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają do udziału w projekcie „Włącz się społecznie i zawodowo”, którego celem jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 80 os. w wieku 18l i więcej, niepracujących (os. bezrobotne -20 os. os. bierne zawodowo-60 os.), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie dolnośląskim w powiatach: Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki przez zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Projekt skierowany jest do osób, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:

  • są osobami zagrożonymi ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,
  • są mieszkańcami województwa dolnośląskiego, powiatów: Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki,
  • są osobami w wieku 18 lat i więcej,
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia, biernymi zawodowo lub bezrobotnymi zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi w PUP.\

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne

Umowa uczestnictwa

W najbliższym czasie będziemy organizować spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla osób zainteresowanych. O terminach będziemy informować na bieżąco.