Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu „Włącz się społecznie i zawodowo”

Fundacja Mamy Prawa wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL rozpoczęły realizację projektu „Włącz się społecznie i zawodowo”, którego celem jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 80 os. w wieku 18l i więcej, niepracujących (os. bezrobotne -20 os. os. bierne zawodowo-60 os.), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie dolnośląskim w powiatach: Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki przez zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Projekt skierowany jest do osób, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:

 

 • są osobami zagrożonymi ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,
 • są mieszkańcami województwa dolnośląskiego, powiatów: Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki,
 • są osobami w wieku 18 lat i więcej,
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia, biernymi zawodowo lub bezrobotnymi zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi w PUP.

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby zamieszkujące na obszarze objętym programem rewitalizacji,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

 

O kwalifikacji do Projektu decydować będą:

 1. Kryteria formalne, których spełnienie jest obowiązkowe:
 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie,
 • dokumenty zawierają wszystkie niezbędne informacje,
 • spełnienie kryterium grupy docelowej,
 • miejsce zamieszkania na obszarze projektu.

2. Kryteria premiujące, nieobowiązkowe:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia – 8 pkt.
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych):
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – 4 pkt.
 • osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programu rewitalizacji – 10 pkt.
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – 4 pkt.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia uczestników:

 

 1. Zadanie 1 – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu. Wsparcie odbywać się będzie na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji (ŚRI) uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, potrzeby, oczekiwania, zasoby i predyspozycje każdego z UP. Wsparcie realizowane w wymiarze 8 godz./1 UP.
 2. Zadanie 2 – treningi i konsultacje indywidualne z zakresu kompetencji społecznych. Przedmiotem zajęć grupowych i indywidualnych będzie nabywanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, nazywania swoich mocnych i słabych stron, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, stawiania i realizowania celów, stawiania i przestrzegania granic, rozpoznawania i wyrażania emocji, współpracy w grupie, radzenia sobie z trudnych sytuacjach, w tym sytuacjach konfliktowych a także budowania postawy pro-aktywnej nakierowanej na inicjatywność i działanie ukierunkowane na aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Warsztaty grupowe realizowane będą w grupach 10-osobowych, w blokach 10-dniowych trwających po 4 godz. dydaktyczne, natomiast konsultacje indywidualne w wymiarze 10 godz. na 1 uczestnika.
 3. Zadanie 3 – wsparcie środowiskowe obejmujące: działania animacyjne prowadzone przez animatorów w środowiskach UP.
 4. Zadanie 4 – poradnictwo indywidualne prawne, rodzinne/pedagogiczne, psychologiczne, możliwość odbycia terapii indywidualnej i/lub rodzinnej
 5. Zadanie 5 – poradnictwo zawodowe w wymiarze 6 godz. na 1 uczestnika.
 6. Zadanie 6 – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 16 godz. dydaktycznych
 7. Zadanie 7 – szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji Szkoleniami trwającymi średnio 118 godz. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe.
 8. Zadanie 8 – staże zawodowe trwające 3 miesiące. Z tytułu uczestnictwa w stażu przysługuje stypendium stażowe.
 9. Zadanie 9 – pośrednictwo pracy w wymiarze 8 godz. na 1 uczestnika.
 10. Wsparcie dodatkowe, obejmujące:
 • ubezpieczenie NNW,
 • refundacja kosztów dojazdu dla 50% Uczestników.
 • stypendium szkoleniowe dla Uczestników biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 • stypendium stażowe dla Uczestników biorących udział w stażach,
 • catering podczas wsparcia grupowego określonego w zadaniach 2, 6, 7.

 

Rekrutacja odbywać się będzie w następujących terminach: Edycja 1: wrzesień 2021r. – styczeń 2022r., Edycja 2: kwiecień 2022r. – maj 2022r.

 

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń znajdującym się w Jeleniej Górze (58-500) ul. 1 Maja 27 pok. 322 oraz poniżej:

 

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Zgłoszenia do projektu można dokonać również poprzez wypełnienie formularza online dostępnego na stronie https://forms.office.com/r/qxJZUeS1MZ Po jego otrzymaniu kadra projektu skontaktuje się telefonicznie z kandydatem na uczestnika projektu, aby zweryfikować spełnienie warunków i kryteriów uczestnictwa w projekcie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pod nr tel. 530 667 765, e-mail: biuro@mamyprawa.org.pl