Aktualności

W Warszawie o nowej roli pracownika socjalnego

Animator lokalny, organizator sieci społecznych i lokalny polityk społeczny – takie nowe role dla pracowników socjalnych przewiduje model Organizowania Społeczności Lokalnej wypracowany wspólnie przez CAL i ISP. O wyjątkowych efektach jakie przynosi wykorzystanie tej metody, ale też trudnościach, z którymi trzeba się zmierzyć, rozmawiano podczas seminarium w Warszawie.  

Seminarium „Organizowanie społeczności lokalnej – od założeń do praktyki” odbyło się w dniach 15-16 października. Uczestniczyły w nim osoby kształtujące i realizujące regionalną oraz lokalną politykę społeczną (przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, urzędów wojewódzkich, urzędów miast oraz ośrodków pomocy społecznej).

Podczas spotkania można było się wiele dowiedzieć na temat nowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych jakim jest metoda organizowania społeczności lokalnej. Paweł Jordan z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL opowiedział o założeniach metody OSL i wykorzystywanych przez nią narzędziach oraz wyjaśnił dlaczego jej zastosowanie ma strategiczne znaczenie dla skuteczności pomocy społecznej. Z kolei Marek Rymsza z Instytutu Spraw Publicznych opowiedział o ciekawych badaniach pracowników socjalnych i wnioskach jakie z nich płyną dla wdrażania metody OSL w życie.

Ważnym punktem programu był panel ekspercki z udziałem  prof. Mirosława Grewińskiego z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Jerzego Gierlackiego, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Cezarego Miżejewskiego, niezależnego eksperta ds. polityki społecznej oraz Tomasza Kaźmierczaka z ISP. Podczas debaty próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy OSL można traktować jako usługę społeczną? Czy taka usługa jest potrzebna? Czy różni się od innych usług społecznych? Czy ma szansę zaistnieć w polityce społecznej?

Największe zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja doświadczeń związanych z organizowaniem społeczności lokalnych przez osoby, które na co dzień pracują z tzw. „trudnymi” społecznościami: Renatę Stańczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Agnieszkę Rzepecką z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  Obie panie opowiedziały o swoich wieloletnich doświadczeniach pracy metoda środowiskową, kładąc nacisk na efekty jakie przynosi zastosowanie tej metody, ale również problemy, które musiały pokonywać wcielając OSL w życie.

Drugi dzień spotkania upłynął pod znakiem pracy w grupach. Uczestnicy zastanawiali się z jakimi przeszkodami trzeba się zmierzyć wdrażając model Organizowania Społeczności Lokalnej w ośrodkach pomocy społecznej oraz jak te trudności można przezwyciężyć. Analizowano bariery pojawiające się ze strony lokalnego samorządu, lokalnych instytucji i organizacji, mieszkańców oraz samej instytucji wdrażającej OSL.

Zapraszamy do pobrania prezentacji z seminarium:

Paweł Jordan: Model organizowania społeczności lokalnej
Marek Rymsza: Co łączy OSL z pracą środowiskową ze społecznością lokalną?

Agnieszka Rzepecka: Zmiana jest możliwa. Doświadczenia pracy w obszarze organizowania społeczności lokalnej

Renata Stańczyk: Jak aktywizować „trudne środowiska” czyli Model OSL we Włocławku

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu są opracowywane, testowane i wdrażane standardy działania instytucji, zajmujących się pomocą i integracją społeczną.

Projekt został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i realizowany jest w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Partnerzy projektu to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej, liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W ramach projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytut Spraw Publicznych realizują wspólnie zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Zadanie to wiąże się z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego, które złożą się na specjalizację – organizatora społeczności lokalnej. Realizacja zadania sprzyjać będzie profesjonalizacji i budowaniu tożsamości zawodowej pracowników socjalnych jako kwalifikowanych specjalistów w zakresie świadczenia pracy socjalnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.