Aktualności

Współpraca instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy

W dniu 16 czerwca 2014 roku w toruńskim hotelu Filmar odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu współpracy instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy.

Celem konferencji było usystematyzowanie wiedzy oraz dokonanie nowej oceny współdziałania dwóch głównych jednostek, do których zgłaszają się osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
Wydarzenie patronatem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Zaproszeni prelegenci przedstawiali obecne dane na temat sytuacji na rynku pracy i pomocy społecznej w wojewódzkie kujawsko-pomorskim w kontekście zagrożenia ubóstwem; prezentowali badania oceniające współdziałanie instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej jak również obowiązujące i planowane zmiany regulacji prawnych w tym zakresie.
Prelegentami byli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Dodatkowo zostały omówione dobre praktyki, na podstawie których zaproszeni goście przedstawiali sprawne rozwiązania z zakresu współpracy i koordynacji działań powiatowych urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej.

Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a jej wykonawcą – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy. W spotkaniu wzięło udział 150 osób.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”.