Aktualności

Zadanie 2 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 2 (Event 2)

Procesy i praktyki partycypacyjne w społecznościach lokalnych dotyczące kwestii ekologicznych (D2.1) oraz Międzynarodowy warsztat badawczy (D2.2)

D2.1

Odbyliśmy wersję spotkań w społecznościach lokalnych dotyczących diagnozy w zakresie zielonej transformacji. Zabieramy się za mapowanie kluczowych aktorów dla przyszłych projektów grantowych. Miło nam było spotkać Was wszystkich w:

  • Górnie 27.04.2023
  • Wiązownej 09.05.2023
  • Elblągu 10.05.2023
  • Starachowicach 24.05.2023

W Polsce łącznie w spotkaniach udział wzięło 81 osób, a w całym projekcie 172 (z 4 krajów).

Link do prezentacji dotycząca wyników spotkań we wszystkich krajach w formie graficznej: RAMY ZIELONEGO DZIAŁANIA – Praca na rzecz procesów i praktyk partycypacyjnych w społecznościach lokalnych.

D2.2

W dniach 31.01-01.02.2023 gościliśmy w CALU naszych wszystkich partnerów z CO-GREEN i przedstawicieli społeczności lokalnych biorących udział w projekcie z Włoch, Grecji i Chorwacji. Dziękujemy Wam bardzo, to było wspaniałe spotkanie. Drugiego dnia byliśmy w Wiązownie. Dziękujemy CUSowi w Wiązownie za zorganizowanie tego wyjazdu. To były pełne wrażeń dwa dni! W spotkaniu udział wzięło 36 osób z 4 krajów.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnej metodologii działań angażujących społeczności lokalne na rzecz zielonej zmiany.
Partnerzy stoją na stanowisku, że nie może istnieć jedna metoda dla wszystkich terytoriów, można jednak zidentyfikować pewne wspólne punkty i wykorzystać je jako punkt odniesienia dla działań lokalnych.

KROK 1: OD FRAGMENTACJI DO SIECIOWANIA

• łączenie lokalnych grup interesariuszy w wielopodmiotowe sieci lokalne
• organizowanie ukierunkowanej komunikacji i przeprowadzanie dogłębnych zadań diagnostycznych
• wspieranie budowania zespołu i tworzenie wstępnej sieci nieformalnej

KROK 2: OD APATII DO AKTYWIZACJI

• wybór i szkolenie animatorów/aktywistów społecznych
• promowanie aktywnego uczestnictwa obywateli i interesariuszy
• podnoszenie świadomości i tworzenie masy krytycznej w społeczności

KROK 2: OD AKTYWIZAJI DO ZAANGAŻOWANIA

• ustalenie zielonych kwestii i zaakceptowanie różnych grup, które się nimi zajmują
• negocjowanie wspólnych rozwiązań dla wspólnych działań
• wdrożenie wspólnych działań poprzez szczegółowe planowanie i uruchomienie

DZIAŁANIA HORYZONTALNE

• komunikacja i rozpowszechnianie wśród szerszej publiczności i zainteresowanych odbiorców
• bieżąca ocena partycypacyjna
• monitorowanie postępów w realizacji wymiernych celów
• ocena wpływu i wymiarów jakościowych
• zbieranie danych poprzez wywiady, grupy fokusowe itp.

Link do wspólnej metodologii działań:  METODOLOGIĘ DZIAŁAŃ.


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE