Aktualności

Zadanie 3 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 3 (Event 3)

Międzynarodowy warsztat badawczy

D3

W dniu 26.06.2023 odbył się MIĘDZYNARODOWY WEBINAR (program) z udziałem przedstawicieli społeczności biorących udział w projekcie z Polski, Chorwacji, Włoch i Grecji. Było to bardzo pozytywne wydarzenie! Łącznie wzięło w nim udział 102 osoby z 4 krajów, w tym 24 z Polski.

Webinarium było okazją do zaprezentowania wstępnych spostrzeżeń dotyczących dotychczasowych działań, podzielenia się i omówienia propozycji dalszych zadań wdrożeniowych.

Podstawowe wnioski z webinaru dla Polski  dotyczą taki kwestii jak:

  • CENTRA USUG SPOŁECZNYCH stanowią trzon działań w polskich społecznościach. Przy całej swojej różnorodności, zaangażowane społeczności opierają się na skutecznym samorządzie lokalnym, sieci partnerów pozarządowych i nieformalnych aktywistach. Oceniają zasoby, koncentrując się na najbliższym otoczeniu, zielonej infrastrukturze i środowiskowej jakości życia.
  • Największe wyzwania związane są z zaangażowaniem mieszkańców w lokalne działania na rzecz środowiska. Ważne jest również, aby instytucje wyszły poza swoje typowe obszary działania i połączyły swoje działania z nowymi celami zielonego rozwoju lokalnego. Potrzebny jest model uczestnictwa obywateli w procesach rozwoju zielonych społeczności.
  • Działania podjęte do tej pory w zakresie zielonych kwestii w społecznościach można podzielić na dwa rodzaje. Z jednej strony są to duże i kosztowne projekty instytucjonalne skupione np. na budowie infrastruktury ścieżek rowerowych czy elektryfikacji pojazdów wykorzystywanych przez instytucje publiczne. Z drugiej strony istnieją działania na małą skalę, o niskim stopniu formalizacji, podejmowane przez mieszkańców, takie jak sprzątanie dzielnic. Brakuje działań pośrednich, łączących aktywność mieszkańców z działaniami instytucji samorządowych.

Dotychczasowe działania podejmowane w Polsce w ramach Co-Green dotyczą poniższych kwestii:

  • Trwa  ukonstytuowanie się  grup 12-15 aktywistów w Górne, Wiązownie, Starachowicach i Elblągu, którzy będą stanowić trzon grupy realizującej małe granty przeznaczone dla nich na prowadzenie działań.
  • Obecnie trwa mobilizacja potencjalnych kandydatów. Najbardziej zainteresowaną grupą jest młodzież i osoby starsze, które jest bardzo chętna do podejmowania działań w zakresie zielonych kwestii.
  • Cztery społeczności poczyniły kroki naprzód w procesie mapowania lokalnych interesariuszy pod względem kwestii ekologicznych.

Kolejny krok, to WARSZTATY INSPIRUJACE, które zachęcą i zmotywują aktywistów do działania na rzecz zielonej transformacji na lokalnym poziomie!!! Do zobaczenia!


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE