Aktualności

Zadanie 4 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 4 (Event 4)

Mapowanie społeczności lokalnych

D4.1 – Techniki podnoszenia świadomości i uczestnictwa

Opis:

Celem Zadania 4 jest wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych w procesach partycypacyjnych, podniesienie świadomości na temat potencjału społeczności lokalnych w definiowaniu lokalnych programów ekologicznych oraz pogłębienie wiedzy na temat lokalnych interesariuszy i ich wpływu na kwestie ekologiczne. W celu realizacji tych zamierzeń przeprowadzono warsztaty, grupy fokusowe i wywiady indywidualne w zaangażowanych w projekt społecznościach, gdzie lokalni interesariusze i lokalni liderzy zajmowali się identyfikacją kluczowych kwestii ekologicznych na swoim terenie, planowali działania możliwe do realizacji przez różnych interesariuszy na danym obszarze, identyfikowali zagrożenia i szanse z tym związane.

Działania w ramach tego zadania były podzielone na 3 grupy:

  • Warsztaty: przeprowadzone w społecznościach zaangażowanych w projekt, miały na celu omówienie technik zwiększania świadomości społecznej i uczestnictwa oraz budowanie zdolności zaangażowanych społeczności do identyfikowania i mapowania kluczowych podmiotów.
  • Grupy fokusowe: przeprowadzone w celu zebrania cennych informacji zwrotnych poprzez takie techniki jak: World Cafe, Open Space Technology (OST) i sesje burzy mózgów. Metody te miały na celu nie tylko rozpowszechnianie informacji o projekcie, ale także wspieranie środowiska współpracy i integracji, zapewniając, że głosy wszystkich uczestników zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę.
  • Indywidualne wywiady: realizowane, aby poznać przede wszystkim perspektywę mieszkańca.

Zaowocowało to zrozumieniem i sformułowaniem technik podnoszenia świadomości społecznej i uczestnictwa.

Daty:

  • Warsztaty

Polska: 30.08 (Górno), 12.09 (Elbląg)

Włochy: 24.5 (Consenza), 15.12 (Salerno), 15.12. (Salerno), 16.12 (Salerno)

Chorwacja: 27.09 (Omišalj Krk), 03.06 (Lisina)

Grecja: 6.12 (Karditsa)

  • Grupy fokusowe

Włochy: 15.12 (Salerno), 15.12 (Salerno), 16.12 (Salerno)

  • Wywiady indywidualne

Polska: 01.06 -15.09: 30 wywiadów w Górnie, 30 wywiadów w Wiązownej, 30 wywiadów w Elblągu, 21 wywiadów w Starachowicach

Uczestnicy i wydarzenia:

  • 401 uczestników ze wszystkich 4 krajów partnerskich: Polska: 140, Włochy: 198, Chorwacja: 32, Grecja 31
  • 9 warsztatów, 3 grupy fokusowe i 111 indywidualnych wywiadów częściowo ustrukturyzowanych

Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE