Aktualności

Zadanie 5 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 5 (Event 5)

Wzmacnianie połączeń na poziomie lokalnym: warsztaty, wywiady

D5 – Wizje zielonej przyszłości

Poniżej zostały opisane wyniki wszytskich aktywności podjętych w ramach tego działania.

Warsztaty

 • Polska

Górno

Zespół skupił się na próbie powiązania działań zaplanowanych w projekcie z ideą zrównoważonego rozwoju i rzeczywistymi potrzebami lokalnej społeczności. Przygotowano wstępny plan działań, w tym podział ról i obowiązków. Przygotowane działania skupią się na budowaniu potencjału społeczności i zaangażowaniu lokalnych mieszkańców.

Elbląg

Skoncentrowano się na dopracowaniu celów projektu, aby maksymalnie włączyć wszystkich uczestników i całą społeczność lokalną. Zaproponowano zorganizowanie wydarzenia towarzyszącego działaniom we współpracy z lokalną organizacją. Następnie opracowano i omówiono wstępny plan projektu, role i obowiązki każdego uczestnika, zarys koncepcji promocji wydarzenia, możliwości wsparcia eksperckiego w realizacji projektu (np. planowanie przestrzenne).

Wiązowna

Skupiono się na zaplanowaniu serii warsztatów dotyczących kwestii środowiskowych, takich jak naturalne kosmetyki i produkty higieniczne, wykorzystanie ziół w domowych środkach leczniczych i profilaktyce, recykling i ponowne wykorzystanie oraz naprawa codziennego sprzętu gospodarstwa domowego w celu zapobiegania zaśmiecaniu. Młodzi ludzie zaproponowali nagrywanie warsztatów i rozpowszechnianie ich w Internecie na stronach gminnych.

Starachowice

Uczestnicy dyskutowali w podgrupach i generowali pomysły na małe projekty, które mogłyby zostać wdrożone w ich mieście. Pomysły dotyczyły kampanii społecznej o tematyce ekologicznej skierowanej do młodych ludzi. Elementem kampanii mógłby być konkurs na bajkę ekologiczną, która zostanie opublikowana i udostępniona w lokalnych przedszkolach i szkołach. Młodzi ludzie będą również zaangażowani w nagrywanie wydarzeń kampanii i udostępnianie ich w mediach społecznościowych.

 • Włochy

Podczas warsztatów w Consenza grupa omówiła możliwy kwestionariusz rozpoznawczy w celu zbadania kwestii, którymi należy się zająć podczas tworzenia cyfrowego podręcznika, którego wdrożenie pojawiło się na poprzednich spotkaniach. Omówiono również ułatwienia cyfrowe i kwestie ekologiczne, takie jak śmieci, zieleń publiczna i dekoracje miejskie. Podczas tego spotkania zaproponowano pierwszy kontakt z gminą Rende i gminą Castrolibero, sąsiadującymi ze społecznością.

 • Chorwacja

Krk

Warsztaty na wyspie Krk dotyczyły odnawialnych źródeł energii i tego, jak można je wdrożyć w praktyce. Główną kwestią poruszoną przez członków warsztatów było to, że istnieje spora różnica między krajowymi przepisami i ustawami oraz tym, jak wygląda to “na papierze”, a tym, jak te przepisy i ustawy działają w praktyce.

Opatija

W Opatiji odbyły się dwa warsztaty. Główne pytanie pierwszego warsztatu dotyczyło tego, w jaki sposób dzieci, ich rodzice i szersze rodziny reagują i pracują nad zrównoważonymi środowiskowo projektami i kwestiami.

Drugi warsztat koncentrował się na kwestii urbanizacji w Opatiji i tego, jak można ją rozwijać w zrównoważony sposób. Największym problemem jest to, że ludzie czują się bezsilni, gdy myślą o tym, jak wprowadzić zmiany na szerszym poziomie. Jeśli chodzi o proponowane przyszłe działania, planowana jest kampania, która podniesie świadomość na temat znaczenia tego tematu, a także zachęci lokalną społeczność do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji publicznych.

 • Grecja

Karditsa

Warsztaty koncentrowały się na zielonych, zrównoważonych wizjach dla obszaru Karditsa. Zadaniem uczestników było zdefiniowanie zielonych kwestii istotnych dla naszych lokalnych społeczności, z których każda wyjaśniała swoje znaczenie. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do zaproponowania pomysłów edukacyjnych, treści, zasobów i metod informowania lokalnych społeczności o tych zidentyfikowanych zielonych kwestiach.

Grupowe wywiady scenariuszowe

 • Polska

Dyskusja opierała się na scenariuszu konsultowanym z uczestnikami projektu. Eksperci rozmawiali o skutecznych metodach badania potrzeb i możliwości społeczności lokalnych w zakresie zielonej transformacji; sposobach identyfikowania inkluzywnych i atrakcyjnych pomysłów na działania projektowe; skutecznych metodach prowadzenia edukacji ekologicznej, zwłaszcza w małych, defaworyzowanych społecznościach oraz technikach mobilizowania i aktywizowania społeczności w kontekście celów projektu.

 • Włochy

W wywiadach omówiono strategie, które należy przyjąć, aby jak najlepiej rozwijać procesy społeczne oraz zielone i zrównoważone ekologicznie narzędzia, które należy zastosować w tych procesach. Należy stymulować aktywny udział mieszkańców. Przydatnymi narzędziami do wykorzystania mogą być te techniki partycypacji, takie jak world cafe czy open space, które zostały już pomyślnie przetestowane na wczesnych etapach projektu.

 • Chorwacja

W pierwszym wywiadzie omówiliśmy rolę zielonej polityki miasta dla lokalnej społeczności. Rozmówca powiedział, że zielona polityka jest w powijakach i wydaje się być realizowana głównie w celu zdobycia punktów politycznych (tj. tuż przed wyborami itp.).

W drugim wywiadzie omawialiśmy kwestię tego, w jaki sposób zrównoważona i lokalnie uprawiana żywność mogłaby zostać sprowadzona do Rijeki, aby mogła być spożywana w instytucjach, takich jak uniwersytet, szkoły i szpitale. Rozmówca powiedział, że chociaż istnieje wola i zainteresowanie w tym temacie, faktyczne opracowanie sposobu wdrożenia tego w praktyce jest poważnym problemem.

 • Grecja

Z perspektywy pierwszej rozmówczyni wizja zielonej przyszłości dla społeczności obejmuje wspieranie wykształconego społeczeństwa, w którym obywatele aktywnie angażują się w podejmowanie decyzji. Wizja ta wykracza poza jej lokalną społeczność i obejmuje całe społeczeństwo. Przejście w kierunku zrównoważonego rozwoju, szczególnie w obszarach takich jak rolnictwo, można osiągnąć poprzez niewielkie zmiany w codziennych praktykach. Zmiany te promują zachowania przyjazne dla środowiska, oferują zrównoważone rozwiązania i przyczyniają się do budowania bardziej odpornego społeczeństwa w obliczu wyzwań środowiskowych.

Drugi respondent wyobraża sobie społeczność, której członkowie świadomie przyjmują postawy i zachowania, które przyczyniają się do zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska środowiska w każdym aspekcie ich życia. Wiąże się to ze zwiększoną świadomością ich roli w lokalnym i szerszym środowisku, rozwijaniem empatii w relacjach z innymi członkami społeczności oraz zrozumieniem wyzwań, które wymagają wspólnych rozwiązań.

Warsztaty lokalne

 • Polska

Odbyły się dwa spotkania: w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Centrum Kultury Wola.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Warsztaty odbyły się podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju. Spotkanie było poświęcone projektowi Co-Green. Odbyła się dyskusja na temat możliwości skalowania metodologii Co-Green w innych centrach usług społecznych w Polsce. Uczestnicy zgodzili się, że kwestie ekologiczne powinny znaleźć się w agendzie centrów, zaczynając od rzeczywistych działań, nawet tych małych, które przełożą duże wyzwania na małą skalę. Na kolejnym krajowym spotkaniu centrów usług społecznych  odbędzie się sesja poświęcona projektowi Co-Green w zakresie upowszechniania metodologii.

Centrum Kultury Wola (Warszawa)

Seminarium dotyczyło poszerzenia zakresu działalności ośrodków kultury o kwestie zmian klimatycznych i ekologii. Dyskutowano o tym, jak wykorzystywać narzędzia kultury (np. community art) do pobudzania refleksji w tym obszarze oraz jak angażować mieszkańców, zwłaszcza młodych, w tego typu działania.

 • Włochy

Consenza

Grupa obecnych zdecydowała się zbadać dwa z 6 tematów, które pojawiły się podczas Open Space Technology: budowa cyfrowego podręcznika udostępnianego w trybie wirtualnym w ramach społeczności oraz przebudowa placu Largo Luigi De Matera jako przestrzeni spotkań społecznych.

Calavese

Warsztaty miały formę społecznego lunchu w pagodzie Cavalese, bez plastiku i z wykorzystaniem wypożyczonej zastawy stołowej od stowarzyszenia Ecosisters. Uczestnicy dyskutowali o wydarzeniu szkoleniowym w Gazolini (Valle di Fiemme). Lunch, przy pomocy książek tematycznych, doprowadził do wspólnej refleksji na temat środowiska.

Drugie spotkanie zostało zorganizowane w formie spaceru w towarzystwie lekarza weterynarii Ilarii Zorzi, która wyjaśniła właściwości lokalnej flory i problem kornika, który zmienia kształt lasu. Na koniec odbyło się wspólna dyskusja, aby zrekonstruować zmiany terytorialne i klimatyczne zaobserwowane w ciągu ostatnich kilku lat.

Magione

Poruszono w tej społeczności wiele tematów: gospodarka o obiegu zamkniętym, odkrywanie ekosystemów rzek i jezior, krytyczna konsumpcja,  ochrona gleby, różnorodności biologicznej i ekosystemów. Nieformalne podejście do działań, w połączeniu z wycieczkami terenowymi i uczeniem się przez działanie, pozwala młodym uczestnikom łączyć umiejętności teoretyczne z praktycznymi doświadczeniami i opracowywać konkretne rozwiązania napotkanych krytycznych kwestii, zaczynając od mapowania mocnych i słabych stron ich terytorium, na którym są głównymi podmiotami.

 • Chorwacja

Lisina

Uczestnicy warsztatów dyskutowali o wyzwaniach, które ich zdaniem były obecne w rozwijaniu zrównoważonych praktyk ekologicznych. Stwierdzili, że wyzwania te to brak zainteresowania decydentów zieloną polityką, ich krótkoterminowe skupienie i interesy oraz brak odpowiednich badań środowiskowych. Uczestnicy określili obszary priorytetowe, są to: poprawa dialogu z decydentami, utworzenie zgromadzenia obywatelskiego, upodmiotowienie społeczeństwa i lokalizację, organizacja działań dotyczących drzew, dzieci i wrażliwych grup obywateli, ponieważ są to tematy, na które szersza opinia publiczna jest wrażliwa. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat potencjału Zielonej Sieci, podczas której uczestnicy zastanawiali się, jakie zasoby ich zdaniem są już dostępne i jakie dalsze działania należy podjąć.

Opatija

Główną kwestią wynikającą z warsztatów była potrzeba koordynacji różnych zainteresowanych stron. Różne agencje i grupy powinny pracować w sposób skoordynowany, aby zapewnić zrównoważony rozwój regionu. W ten sposób można uwzględnić wszystkie interesy (ludzi/zwierząt i roślin). Członkowie stowarzyszenia turystycznego będą kontynuować swoją pracę nad tworzeniem szlaków turystycznych w okolicy, w szczególności na wzgórzach otaczających górę Učka.

Ika

Głównym tematem warsztatów było to, czym właściwie jest zrównoważona turystyka i jak można ją rozwijać/zachęcać do niej w regionie Primorsko Goranska. Jedną z głównych kwestii poruszonych podczas warsztatów było to, że chociaż zasadniczo ludzie byli zainteresowani rozwojem zrównoważonej turystyki, bardzo często ich interesy związane z osiąganiem zysków były silniejsze. Osoby uczestniczące w warsztatach stwierdziły, że młodsze pokolenia są bardzo zainteresowane zieloną transformacją i pracą  w tych obszarach, podczas gdy aktywność osób starszych jest znacznie mniejsza. Zaproponowano wniosek, że należy zbadać, w jaki sposób i dlaczego istnieje ta różnica międzypokoleniowa.

 • Grecja

Warsztaty obejmowały prezentację podkreślającą znaczenie projektu Co-Green, potrzebę identyfikacji zielonych aktywistów i zwiększonego udziału społeczeństwa w społecznościach lokalnych dla udanej zielonej transformacji. Podczas warsztatów przedstawiono główne kwestie zidentyfikowane przez kluczowych interesariuszy. Uczestnicy wyrazili swoją opinię na temat najskuteczniejszych sposobów zachęcania do udziału społeczeństwa, takich jak aktywne i pasywne media, wykorzystywanie planowanych wydarzeń do kampanii informacyjnych, angażowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz ich preferencje dotyczące najlepszych sposobów promowania działań wolontariackich, takich jak sadzenie drzew i sprzątanie parków.

Wskaźniki do raportów:

 • 324 uczestników ze wszystkich 4 krajów partnerskich: Polska: 116, Włochy: 75, Chorwacja: 64, Grecja 69

Link do raportu:

D5 Warsztaty i wywiady lokalne


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE