Aktualności

Zadanie 6 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 6 (Event 6)

Od skali lokalnej do wymiaru międzynarodowego

D6.1 – Międzynarodowe webinarium

15 listopada 2023 r. odbyło się międzynarodowe webinarium poświęcone problemowi zwieszenia skali działań i powiązań między lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi działaniami na rzecz zielonej zmiany.

Celem webinarium było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat uwarunkowań tworzenia lokalnych zmian i skalowania innowacji. Zaproszeni eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów, których celem było tworzenie nowej  jakości w lokalnych społecznościach. Była to zarówno przestrzeń do wskazania kluczowych aspektów projektowania zmiany lokalnej, ale także do identyfikacji barier, trudności i przyczyn niepowodzeń. Przedmiotem prelekcji i dyskusji był także proces dyfuzji innowacji i ich upowszechniania w systemie regionalnym czy krajowym, traktowany również jako zestaw wyzwań, ale i potencjalnych ograniczeń. Webinarium uwrażliwiło uczestników na kluczowe aspekty procesu tworzenia, wdrażania i skalowania innowacji społecznych (w tym inicjatyw środowiskowych).

Cele:

 • Określenie warunków skalowania innowacji w zielonej polityce społecznej.
 • Określenie warunków wyjścia poza społeczność lokalną w działaniach zielonej polityki społecznej.
 • Rozpowszechnianie dobrych praktyk i przykładów związanych z zieloną polityką lokalną.
 • Przygotowanie partnerów do wyjścia poza lokalne społeczności w działaniach na rzecz zielonej polityki społecznej.
  • Izabela Grabowska (CAL), Andrea Volterrani (Unitov), Arkadiusz Karwacki (NCU)

Agenda webinarium:

WYKŁADY

 • “Lokomotywa zmian” – doświadczenia z projektowania modelu przeciwdziałania
 • dziedziczeniu biedy, Arkadiusz Karwacki (KIK)
 • Projektowanie dla zmian środowiskowych – doświadczenia PZR , Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
 • Od lokalnego do globalnego. Doświadczenia w skalowaniu innowacji z projektów zrównoważonego rozwoju lokalnego. Urszula Budzich-Tabor, FAMENET Sieć Monitorowania, Oceny i Wsparcia Lokalnego w Rybołówstwie i Akwakulturze

PRACE GRUPOWE (4 POKOJE NARODOWE): Zwiększenie skali innowacji

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Uczestnicy:

Ogółem: 142 osoby z  4 krajów.

Kobiety: 100, Mężczyźni: 40, Niebinarni: 2,

Polska: 30, Włochy: 38, Chorwacja: 39, Grecja: 35

Opis webinarium:

Seminarium zostało podzielone na dwie części, w pierwszej z nich uczestnicy wysłuchali prezentacji zaproszonych ekspertów zajmujących się tworzeniem sieci partnerskich, skupiających różne podmioty, działających jednocześnie na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym. Ta część spotkania koncentrowała się na trzech głównych elementach:

 • Prezentacja metodologii działań lokalnych uwzględniających wpływ zewnętrznych polityk, wyzwań i aktorów. W tej części profesor Arkadiusz Karwacki przedstawił    model działania oparty na budowaniu wspólnych wizji i narracji w oparciu o lokalną diagnozę problemów globalnych, w tym związanych ze środowiskiem
 • W drugiej prezentacji Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju przedstawiła przykłady lokalnych działań prośrodowiskowych prowadzonych na styku aktywności obywatelskiej i sektora samorządowego. Wskazała na takie mechanizmy jak tworzenie partnerstw i udział w diagnozach, podkreślając znaczenie dostosowania procesów rozwoju lokalnego do specyfiki grupy Ekspertka wskazała również na innowacyjne przykłady działań z zakresu zielonego zarządzania, demonstrując oryginalną metodę pracy z zanieczyszczeniem środowiska, w której mieszkańcy, wspierani przez programistów i samorząd, budują lokalną sieć i mapę czujników badających stan powietrza. Dla eksperta kluczowym elementem tych procesów jest umiejętność budowania społecznej i instytucjonalnej platformy łączącej wiedzę i doświadczenie zewnętrznych ekspertów z działaniami lokalnych społeczności. W ten sposób stopniowo budowana jest sieć wzajemnie powiązanych działań.
 • Trzecia część spotkania poświęcona była budowaniu ponadnarodowych sieci i zwiększaniu ponadlokalnego oddziaływania projektów Co-Green. Urszula Budzich- Tabor, reprezentująca FAMENT i RURAL PARLIAMENT, wskazała najważniejsze narzędzia służące poprawie europejskiej widoczności projektu. Podkreśliła potrzebę zaangażowania uczestników w międzynarodowe sieci, zaakcentowała znaczenie dobrych przykładów i praktyk oraz podkreśliła rolę dobrze zarządzanych i komunikowanych materiałów

Po każdej prezentacji uczestnicy webinaru mieli możliwość zaangażowania się w dyskusję.

W drugiej części spotkania uczestnicy zostali podzieleni na cztery sesje, w których poproszono ich o wspólną pracę nad odpowiedziami na następujące pytania:

 • Czego inni mogą dowiedzieć się o zielonej transformacji od Twojej społeczności (treści)?
 • Jak można przekazywać wiedzę i doświadczenia z zielonej transformacji innym społecznościom lub organizacjom (narzędzia)? Co działa, a co nie?
 • Kto i w jaki sposób powinien być zaangażowany w proces lokalnego transferu wiedzy i doświadczeń w zakresie zielonej transformacji (podmioty)?
 • Czy istnieją już inicjatywy, sieci, platformy, które mogą budować koalicje lokalnych społeczności?

Aby odpowiedzieć na te pytania, stworzono cztery krajowe pokoje. Pozwoliło to skupić się na specyficznych, krajowych warunkach procesów skalowania innowacji. Ponadto umożliwiło to omówienie regionalnych, krajowych i europejskich możliwości wsparcia i współpracy w zakresie zielonego zarządzania. Po zakończeniu pracy w grupach, wybrane osoby zaprezentowały wyniki swojej pracy w poszczególnych grupach warsztatowych.

Webinar 15.11.2023

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE