Aktualności

Zadanie 7 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 7 (Event 7)

Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

D7

W ramach tego zadania projektujemy proces szkoleniowy dla aktywistów i trenerów zielonej transformacji w społecznościach lokalnych.

Zadanie 7 obejmowało:

(1) międzynarodowy warsztat, który odbył się w dniach 8-9-10 października w Rzymie. Trzydniowe warsztaty zgromadziły zewnętrznych ekspertów, którzy dokonali przeglądu i sfinalizowali program szkolenia trenerów.

(2) serię lokalnych warsztatów, które zostały zorganizowane między czerwcem a październikiem 2023 r. we wszystkich krajach partnerskich (Włochy, Chorwacja, Grecja i Polska) z udziałem lokalnych interesariuszy.  Grupy wybranych osób wspierały partnerów projektu w opracowywaniu i finalizowaniu planowanych modułów i materiałów referencyjnych dla programu szkoleniowego trenerów CO-GREEN.

  • Daty

Polska: Wiązowna (03.10.2023), Starachowice (20.10.2023), Elbląg (23.10.2023)
Włochy: Cavalese (09.07.2023), Magione (20.08.2023), Cosenza Panebianco (28.09.2023)
Chorwacja: Opatija (03.07.2023), Rijeka (30.06.2023, 05.07.2023, 31.08.2023,  04.09.2023)
Grecja: Karditsa (25.10.2023)

  • Uczestnicy

Łącznie 179 osób z 4 krajów, w tym:
– 13  osób na warsztacie międzynarodowym w Rzymie (4 osoby z Polsk, 3 z Włoch, 3 z Chorwacji, 3 z Grecji)
– 166 na warsztatach lokalnych (45 z Polski, 65 z Włoch, 26 z Chorwacji i 26 z Grecji)

(1) MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT

Kluczowe wnioski dotyczące następujących kwestii:

Motywacja i tworzenie grup: głównym zadaniem zielonych aktywatorów jest inspirowanie i motywowanie jednostek w społeczności, łącząc je w spójną grupę ze wspólną wizją zrównoważonej przyszłości.

Różnorodność umiejętności: aktywatorzy pracują nad identyfikacją i gromadzeniem osób z różnymi zestawami umiejętności, aby stworzyć zespół. Te zróżnicowane umiejętności uzupełniają się wzajemnie, zwiększając ogólne możliwości

Równoważenie kompetencji: zapewniają równowagę kompetencji w grupie

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi: aktywnie poszukują i współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi, aby wykorzystać wspólne zasoby, wiedzę i doświadczenie w dążeniu do wspólnych celów.

Mobilizacja zasobów: aktywatorzy są biegli w poszukiwaniu funduszy i zasobów wspierających ich

Wyznaczanie celów: odgrywają kluczową rolę w ustalaniu jasnych celów i strukturyzowaniu planów działania, które prowadzą grupę do pożądanych rezultatów.

Delegowanie zadań: aktywatorzy delegują zadania w ramach grupy, zapewniając, że obowiązki są skutecznie rozdzielane i że każdy ma do odegrania znaczącą rolę.

Współpraca z lokalnymi społecznościami i instytucjami: posiadają umiejętność współpracy z lokalnymi społecznościami i instytucjami, skutecznie wypełniając lukę między członkami społeczności a oficjalnymi

Odporność i wytrwałość: zdając sobie sprawę, że znacząca zmiana wymaga Ich poświęcenie i zaangażowanie są niezbędne do utrzymania długoterminowych inicjatyw.

Wyniki wydarzenia podkreśliły znaczenie dostosowania działań, zrozumienia lokalnych kontekstów, przyjęcia podejścia małych kroków, wykorzystania technologii, wspierania sieci społecznościowych i angażowania różnych grup wiekowych. Podkreślono potrzebę uwzględnienia lokalnych potrzeb i wymagań w proponowanym programie nauczania, szczególnie w odniesieniu do wiedzy na temat “zielonych tematów”.

Proponowany program nauczania musi zatem uwzględniać lokalne specyficzne potrzeby i wymagania. Tak więc, podczas gdy wszyscy uczestnicy zgodzili się, że należy skupić się na wiedzy i kompetencjach dotyczących projektowania, animowania i zarządzania procesami partycypacyjnymi w skali społeczności, pojawiły się rozbieżne opinie w odniesieniu do wiedzy na temat “zielonych tematów”.

Na podstawie dyskusji, grupy wypracowały ogólne i szczegółowe ramy profilu szkoleń dla przyszłych zielonych aktywatorów.

Część teoretyczna:

  • Wprowadzenie do uczestnictwa: zrozumienie znaczenia uczestnictwa społeczności w rozwiązywaniu kwestii ekologicznych. Odkrywanie korzyści i wyzwań związanych ze wspieraniem aktywnego zaangażowania w społecznościach
  • Poziomy uczestnictwa: badanie spektrum uczestnictwa społeczności, od podstawowego zaangażowania do wspólnego podejmowania
  • Kluczowe pojęcia: sprawiedliwość środowiskowa. Odkrywanie powiązań kwestii środowiskowych i sprawiedliwości społecznej. Zrozumienie, w jaki sposób zielone inicjatywy mogą rozwiązywać i łagodzić nierówności w społecznościach.
  • Zrównoważony rozwój i odporność: definiowanie kluczowych terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpornością. Omówienie, w jaki sposób społeczności mogą rozwijać strategie odporności w obliczu wyzwań środowiskowych.
  • Budowanie partnerstw: wykorzystywanie zasobów zewnętrznych w celu zwiększenia skuteczności uczestnictwa społeczności.
  • Metody i narzędzi uczestnictwa na poziomie społeczności

Studia przypadków:

  • Studia przypadków i dobre praktyki: analiza udanych modeli uczestnictwa społeczności w zielonych Uczenie się na rzeczywistych przykładach w celu uzyskania cennych spostrzeżeń i strategii.
  • Linki do zasobów, stron, potencjalnych partnerów.

 Poprzez ustrukturyzowanie programu nauczania wokół tych kluczowych elementów, trenerzy uzyskają kompleksowy wgląd w podstawy teoretyczne, praktyczne metody i dostępne zasoby do promowania udziału społeczności w kwestiach ekologicznych. Takie podejście zapewnia wszechstronny program szkoleniowy, który przygotowuje trenerów do wzmocnienia pozycji społeczności w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych środowiskowo działań.

(2) LOKANE WARSZTATY I SPOTKANIA W SPOŁECZNOŚCIACH:

Podczas lokalnych warsztatów partnerzy projektu zachęcali interesariuszy i ekspertów do współtworzenia programu szkoleniowego dla trenerów CO-GREEN. Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, takich jak przedstawiciele organizacji trzeciego sektora, działacze społeczeństwa obywatelskiego, lokalni administratorzy i naukowcy uniwersyteccy, zostało podkreślone w celu uzyskania zróżnicowanej perspektywy na różne kwestie. Podejście interdyscyplinarne zostało docenione w celu kompleksowego omówienia wielu kwestii.

W Polsce lokalne warsztaty odbyły się w trzech gminach: Starachowice (20 października 2023 r.), Elbląg (23 października 2023 r.) i Wiązowna (3 października 2023 r.). Warsztaty te obejmowały sesje współprojektowania w celu zaspokojenia potrzeb kompetencyjnych w zakresie promowania zielonej transformacji w społecznościach. Główny nacisk położono na identyfikację umiejętności niezbędnych do skutecznego angażowania społeczności w inicjatywy środowiskowe. Zespoły aktywistów w każdej społeczności przeprowadziły autodiagnozę, aby ocenić swoje istniejące kompetencje w wyznaczonych obszarach. Faza ta miała na celu ustalenie, czy zespoły posiadają wystarczające umiejętności do pełnienia swoich ról. Następnie uczestnicy zidentyfikowali konkretne potrzeby, podkreślając zapotrzebowanie na ulepszone metody pracy i szczegółowe wytyczne dotyczące metodologii zachęcających do udziału społeczności. Pojawił się znaczący wymóg zwiększenia umiejętności w zakresie motywowania i podtrzymywania zaangażowania społeczności, podkreślając znaczenie zrozumienia dynamiki interpersonalnej. Uczestnicy wyrazili potrzebę pomocy w tłumaczeniu złożonej terminologii zielonej transformacji na język przystępny

Opisy działań we Włoszech, Chorwacji i Grecji:

Wydarzenie7-Wlochy-Chorwacja-grecja

 

Pliki:

Szczegóły warsztatu

Prezentacja 1

Prezentacja 2


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE