Aktualności

Zadanie 8 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 8 (Event 8)

Międzynarodowa szkoła CO-GREEN

D8

Opis i daty:

Międzynarodowa Szkoła CO-GREEN rozwijała się w trzech odrębnych etapach, z których każdy znacząco przyczynił się do osiągnięcia celu, jakim było szkolenie trenerów CO-GREEN. Tym samym wsparliśmy tworzenie świadomej społeczności praktyków nie tylko wśród krajów partnerskim, ale także poza nimi. Główny etap w Karditsi odbył się w Grecji, a kolejne w Salerno we Włoszech oraz w Górnie i Elblągu w Polsce .Ten celowy podział szkoły na trzy etapy pozwolił na strategiczne i kompleksowe podejście do zaangażowania uczestników i rozpowszechniania wiedzy wypracowanej w ramach projektu. Sesje szkoleniowe zostały przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Międzynarodowa Szkoła Zimowa w Karditsie: 26, 27, 28, 29 i 30 listopada 2023 r.
  • Międzynarodowa Szkoła w Salerno: 15 grudnia 2023 roku
  • Międzynarodowa Szkoła w Górnie i Elblągu: 15 oraz 18 grudnia 2023 roku

Łącznie we wszystkich etapach udział wzięło 100 uczestników, w tym lokalnych trenerów z 10 krajów: 35 uczestników z Polski, 26 z Włoch, 2 z Chorwacji, 31 z Grecji, 1 z Austrii, 1 z Francji, 1 z Niemiec, 1 z Węgier, 1 z Rumunii i 1 ze Słowenii.

Cele:

  • Stworzenie międzynarodowej “społeczności trenerów CO-GREEN”
  • Zapewnienie możliwości szkoleniowych w celu zdobycia konkretnych kompetencji w zakresie promowania procesów partycypacyjnych na rzecz rozwoju społeczności.
  • Dopracowanie kompetencji trenerów w odniesieniu do wyzwań związanych z Zielonym Ładem i krajowymi politykami ekologicznymi.

Opis działań:

  • Etap w Karditsie

Etap w Karditsie, nazwany Akademią Zimową położył podwaliny pod cały program szkoleniowy i został zorganizowany przez greckich partnerów CO-GREEN: Euracademy i gminę Karditsa, we współpracy z Uniwersytetem Tesalii, Wydziałem Leśnictwa, Nauk o Drewnie i Projektowania. Akademia Zimowa została zorganizowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie Euracademy w tym obszarze. Etap ten służył jako centrum wspólnego uczenia się i zaangażowania społeczności, łącząc naukę z pracą grupową, praktycznym doświadczeniem i innymi metodami interaktywnego uczenia się.
W szkole wzięło udział 47 uczestników z 8 krajów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zielonej polityki i inicjatyw w tym obszarze. Program szkoleniowy obejmował różne sesje, warsztaty i działania skoncentrowane na zielonej transformacji społeczności lokalnych. Kluczowe tematy obejmowały wyzwania związane z zieloną transformacją, rolę zielonych aktywistów, metodologie rozwoju społeczności oraz przykłady dobrych praktyk z różnych krajów.
Uczestnicy brali udział w otwartych dyskusjach, grupach roboczych, sesjach World Cafe i warsztatach poświęconych konkretnym tematom związanym z zieloną transformacją i zaangażowaniem społeczności. W ramach tego etapu zorganizowano wyjazdy studyjne, zapewniając uczestnikom praktyczne spostrzeżenia. Uczestnicy przygotowali raporty z wyjazdów studyjnych i wzięli udział w warsztatach na temat metod szkoleniowych służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji zielonych aktywistów. W programie znalazły się również prezentacje, dyskusje i panel podsumowujący ostatniego dnia Akademii Zimowej.
Wydarzenie miało na celu ułatwienie wymiany wiedzy, dyskusji i nauki między uczestnikami z różnych krajów. Obejmowało ono połączenie sesji teoretycznych, praktycznych warsztatów i rzeczywistych przykładów poprzez wyjazdy studyjne. Zaangażowanie różnych interesariuszy, w tym instytucji akademickich, lokalnych gmin i organizacji, pokazało wspólne podejście do wyzwań związanych z zieloną transformacją w społecznościach lokalnych.
Organizatorzy pracowali w synergii, aby stworzyć dynamiczne i wzbogacające środowisko. Wszystkie społeczności projektowe z Polski, Włoch, Chorwacji i Grecji aktywnie uczestniczyły, przyczyniając się do sukcesu wydarzenia i kładąc podwaliny pod kolejne sesje w Salerno (Włochy) oraz Górnie i Elblągu (Polska).

  • Etap w Salerno

Etap w Salerno odbył się w ramach corocznej Akademii Szkoleniowej FQTS (wieloletniego programu szkoleniowego “Szkolenie dla menedżerów trzeciego sektora”) promowanej przez Forum Nazionale del Terzo del Terzo Settore. Etap w Salerno został zorganizowany przez Forum Nazionale del Terzo Settore. Uniwersytet Rzymski “Tor Vergata” wsparł program szkoleniowy głównymi prelegentami i trenerami. W tym etapie udział wzięło 20 uczestników.
W tym przypadku skupiono się na integralnej roli społeczności lokalnych jako głównych aktorów na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Społeczności lokalne są postrzegane jako złożone sieci relacji między osobami, organizacjami i instytucjami, w których podstawową rolę odgrywają podmioty trzeciego sektora. Podzielono się wnioskami z etapu w Karditsie, a praktyczne działania zostały wdrożone w pracach grupowych. Główne przemówienia wygłoszone przez profesorów Volterraniego i Petitta z Uniwersytetu Rzymskiego Tor Vergata skłoniły uczestników do refleksji nad pilną potrzebą skutecznych działań ekologicznych. Ten etap był dalszą ewolucją programu szkoleniowego, a nie powieleniem działań z Kardisty. Trenerzy, którzy przeszli już wstępne szkolenie w Karditsie, mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę, przyjmując role przywódcze w sesjach grupowych. Ten transfer wiedzy zapewnił płynną kontynuację procesu uczenia się i pozwolił na konsolidację zdobytej wiedzy.
Wydarzenie rozpoczęło się od dyskusji na temat interakcji między społecznością a interesariuszami, po których nastąpiła sesja Open Space Technology na temat uczenia się przez całe życie i dostępu do praw środowiskowych. Sesje plenarne dotyczyły takich tematów, jak rozwój lokalny oparty na społeczności, szkolenia integracyjne, zielone wyzwania dla zrównoważonego rozwoju.

  • Etap w Górnie i Elblągu

Wydarzenie to zgromadziło 31 uczestników (17 z Górna i 14 z Elbląga) spragnionych wszechstronnego doświadczenia edukacyjnego. Etap ten obejmował analizę doświadczeń wyniesionych z etapu w Karditsie, dostarczając uczestnikom inspiracji i praktycznych przykładów. Uczestnicy aktywnie brali udział w praktycznych sesjach szkoleniowych, tworząc dynamiczne i interaktywne środowisko uczenia się. To praktyczne podejście zapewniło, że kompetencje, umiejętności i wiedza nie były tylko przekazywane, ale aktywnie rozwijane w grupie. Nacisk na praktyczne szkolenie miał na celu umożliwienie uczestnikom przełożenia teoretycznych spostrzeżeń na konkretne działania, sprzyjając głębszemu zrozumieniu tematu.
Szkoła w Górnie i Elblągu pomogła poszerzyć lokalny kontekst poprzez wystawienie go na międzynarodowe bodźce. Dzięki wymianie różnych punktów widzenia i doświadczeń uczestnicy zyskali lepsze zrozumienie globalnych wymiarów wyzwań środowiskowych. Szkoła podkreśliła znaczenie posiadania wyszkolonych i kompetentnych osób do kierowania lokalną społecznością, zwłaszcza w odniesieniu do złożonej, wieloaspektowej natury zagadnień ekologicznych.
Różnorodne perspektywy prezentowane podczas Szkoły w Górnie i Elblągu podkreśliły wzajemne powiązania kwestii środowiskowych w skali globalnej i lokalnej. Uczestnicy uznali potrzebę posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie poruszania się w zawiłościach zrównoważonych praktyk i polityk środowiskowych. Uświadomienie sobie złożoności i dalekosiężnych konsekwencji kwestii ekologicznych podkreśliło znaczenie posiadania kompetentnych liderów, którzy skutecznie rozwiążą i wdrożą rozwiązania w społeczności lokalnej. Wydarzenie to posłużyło zatem jako katalizator zwiększający świadomość wiedzy specjalistycznej wymaganej do poruszania się i wnoszenia znaczącego wkładu w zrównoważony rozwój społeczności.

Załączniki:

Program Zimowej Akademii w Karditsa

Program Szkoły w Salerno

Program Szkoły w Górnie

Program Szkoły w Elblągu

Podręcznik uczestnika

Prezentacje wykładowe:

Presentation Wojciech

Presentation Adrea Volterrani

Presentation learning methods Fouli

Presentation green activator Fouli


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE