Aktualności

Zadanie 4 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 4 (Event 4)

Mapowanie społeczności lokalnych

D4.1 – Techniki podnoszenia świadomości i uczestnictwa

Kluczowe wnioski:

Warsztaty

  • Polska

Górno

Podczas warsztatów w Górnie narodził się pomysł Gminnego Festiwalu Ekologicznego, który poprzedzony będzie akcją sprzątania gminy oraz konkursem wiedzy ekologicznej. Tematem przewodnim festiwalu byłaby ekologia. W ramach festiwalu odbyłoby się m.in. podsumowanie akcji sprzątania gminy i konkursu ekologicznego. Nagrody również będą ekologiczne i promujące ekologię.

Elbląg

Dyskusja skoncentrowana na wyzwaniach środowiskowych przyniosła pomysły na przyszłe zadania projektu, takie jak: budowanie wspólnego sojuszu nastolatków z lokalnej rady młodzieżowej i aktywnych obywateli z klubów seniora, praca nad mikroprojektami skoncentrowanymi na przyjaznej dla środowiska polityce lokalnej oraz wspólne działania, takie jak odnawianie mikro-zielonych skwerów w newralgicznych punktach miasta.

  • Włochy

Roggiano Gravina, Cosenza

Grupy zajęły się szeregiem tematów dotyczących partycypacji społecznej, podkreślając potrzebę angażowania członków społeczności na każdym etapie, od planowania po wdrażanie i ocenę. Zapewnia to nie tylko dostosowanie inicjatyw do lokalnych potrzeb, ale także wzmacnia poczucie odpowiedzialności i dumy wśród członków społeczności. Dzięki połączeniu edukacji, zaangażowania i działania, społeczność staje się siłą napędową zielonej transformacji, tworząc zrównoważoną i odporną przyszłość.

Grand Hotel Salerno, Salerno (pierwszy warsztat)

Uczestnicy dyskutowali na temat globalnego obywatelstwa, organizacji trzeciego sektora, płci i kwestii środowiskowych jako zintegrowanych z procesami decyzyjnymi i działaniami, które mogą zapewnić, że społeczność jest aktywnie zaangażowana w kształtowanie swojej zrównoważonej przyszłości. Nacisk położono na inkluzywność, współpracę i uznanie różnorodnych potrzeb i perspektyw w społeczności.

Grand Hotel Salerno, Salerno (drugi warsztat)

Dyskusja koncentrowała się na konsekwencjach zmian klimatu, zielonej transformacji i podatności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Koncepcje te są ze sobą powiązane, zajmowanie się kwestiami środowiskowymi i zmianami klimatu wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia dynamikę społeczną. Celem takiego podejścia jest wzmocnienie pozycji społeczności, aby wspólnie przezwyciężyć dyskryminację, zwiększyć jej odporność i aktywnie przyczynić się do zielonej transformacji, która powinna być sprawiedliwa, integracyjna i zrównoważona dla wszystkich.

Grand Hotel Salerno, Salerno (trzeci warsztat)

W wyniku dyskusji podczas warsztatów uczestnicy wyrazili entuzjazm dla opracowania planu działania dla społeczności w zakresie kwestii ekologicznych. Plan ten nakreśliłby konkretne kroki, projekty i harmonogramy wdrażania zrównoważonych praktyk i wspierania zielonej transformacji. Uczestnicy omówili utworzenie grup zadaniowych, które skupiłyby się na kluczowych obszarach, takich jak energia odnawialna, zrównoważone rolnictwo i redukcja odpadów. W skład tych grup zadaniowych wchodziliby członkowie organizacji ekonomii społecznej, władz lokalnych i mieszkańców.

  • Chorwacja

Omišalj (Krk)

Warsztaty koncentrowały się na rozwijaniu pomysłów dotyczących szkolenia animatorów. Uczestnicy podkreślili znaczenie pracy z małymi grupami, ponieważ łatwiej było ludziom czuć się włączonymi i zaangażowanymi, a także znaczenie świadomości, co społeczność może, a czego nie może zrobić – niektóre działania mogą nie być możliwe i odpowiednie w danym czasie. Bardzo ważne jest utrzymanie pozytywnej atmosfery i oferowanie przykładów dobrych praktyk. Uczestnicy doszli do wniosku, że działania powinny być dostosowane do zainteresowań społeczności lokalnych i osób w nich żyjących.

Lisina

Warsztaty poświęcone były rozwijaniu pomysłów na techniki podnoszenia świadomości społecznej i uczestnictwa. Uczestnicy dyskutujący w mniejszych grupach zasugerowali, że ważne jest mapowanie potrzeb lokalnej społeczności, bycie świadomym, że niektóre kwestie w danym momencie mogą być priorytetem tej społeczności, bycie niezwykle proaktywnym i zwracanie się do obywateli w lokalnej społeczności zamiast czekania, aż sami przyjdą ze swoimi problemami, skupienie się na poziomie mikro z małymi grupami obywateli i stosowanie podejścia bezpośredniego – „twarzą w twarz”.

  • Grecja

Karditsa

Podczas warsztatów odbyła się dyskusja na temat technik podnoszenia świadomości społecznej i uczestnictwa. Uczestnicy nie tylko podzielili się wcześniejszymi najlepszymi praktykami, ale także przedstawili nowe pomysły. Proponowane techniki obejmowały: wykorzystanie platform takich jak Facebook, Twitter i Instagram do rozpowszechniania informacji i zachęcania do uczestnictwa; spotkania i warsztaty w ratuszu w celu omówienia kwestii zachęcenia społeczności do udziału w działaniach ekologicznych; łatwe do odczytania kąciki informacyjne w miejscach publicznych; współpraca z lokalnymi gazetami, stacjami radiowymi lub kanałami telewizyjnymi; przyjazna dla użytkownika stronę internetowa lub aplikacja z interaktywnymi funkcjami dla mieszkańców oraz wizyty w lokalnych szkołach.

Grupy fokusowe

  • Włochy

Salerno

Zorganizowano trzy grupy fokusowe, podczas których kompleksowo przedstawiono cele projektu Co-Green i podzielono się spostrzeżeniami z poprzednich spotkań. Cenne informacje zwrotne były systematycznie zbierane poprzez World Cafe, Open Space Technology (OST) i sesje burzy mózgów. Metody te miały na celu nie tylko rozpowszechnianie informacji o projekcie, ale także wspieranie środowiska współpracy i integracji, zapewniając, że głosy wszystkich uczestników zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę.

Wywiady indywidualne

  • Polska

Górno, Wiązowna, Elbląg, Starachowice

30 wywiadów przeprowadzono w Górnie, Wiązownej i Elblągu, a 21 w Starachowicach. Każdy aktywista lub trener zaangażowany w projekt przeprowadził 3-4 indywidualne wywiady z interesariuszami w swoich miejscowości. Celem wywiadów było poznanie przede wszystkim perspektywy mieszkańca w odniesieniu do kwestii ekologicznych. Techniki autodiagnostyczne zostały wykorzystane do mapowania lokalnych zasobów, podmiotów i specyfiki zaangażowanych społeczności lokalnych. Intencją było zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnych w proces tworzenia/zbierania wiedzy o ich społecznościach.

Wskaźniki do raportów:

  • 401 uczestników ze wszystkich 4 krajów partnerskich: Polska: 140, Włochy: 198, Chorwacja: 32, Grecja 31

Linki do raportów:
D4 Techniki podnoszenia świadomości i uczestnictwa


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE