Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich

Okres realizacji projektu: od 01-10-2021 do 30-09-2023
Wartość projektu | Dofinansowanie: 3 492 377,50zł (z Unii Europejskiej – 3 292 962,74zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 199 414,76zł)
Projekt realizowany na terenie całego kraju.

Lider projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Partnerzy projektu:

 • Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Celem projektu jest skalowanie innowacji społecznej dotyczącej opieki domowej na obszarach wiejskich w minimum 20 podmiotach organizujących opiekę domową dla min. 200 odbiorców na obszarach wiejskich w całym kraju.

Cele szczegółowe:

 1. dotarcie do potencjalnych grantobiorców, czyli potencjalnych podmiotów wdrażających innowację z wykorzystaniem szerokiego wachlarza działań promocyjnych,
 2. wybór min. 20 realizatorów innowacji,
 3. udzielenie podmiotom organizującym opiekę domową na terenach wiejskich wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu,
 4. określenie i wdrożenie optymalnego wykorzystania istniejących zasobów na terenie wdrażania innowacji (animacja środowisk lokalnych)
 5. opracowania metodologii funkcjonowania opieki domowej na terenach wiejskich po ustaniu finansowania z projektów grantowych.

Skalowaniu podlega innowacja Opieka domowa na terenach wiejskich, która opiera się na dwóch filarach:

 1. dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych
 2. na włączeniu do zespołu opieki domowej opiekunów/ek, które będą wspierać specjalistów w opiece nad chorymi oraz opiekunów chorych, często również chorych osób w podeszłym wieku.

Grupą docelową są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań w tym:

 • Odbiorcy innowacji (osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji), tj. 200 osób dorosłych zamieszkujących tereny wiejskie, wymagające opieki i opiekunowie tych osób z obszaru całego kraju w zależności od zasięgu realizacji działań użytkowników innowacji.
 • Użytkownicy innowacji, tj. min. 20 grantobiorców podmiotów publicznych lub prywatnych świadczące usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną (kryterium dostępu nr 4 zgodnie z nim grantobiorcą może być wyłącznie podmiot, który jednocześnie wykorzystuje innowację w swojej działalności na rzecz ww. odbiorców).

INFOLINIA DOT. PROJEKTU: 570 900 335

Do pobrania:

Nowy model hospicjum domowego – poradnik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

 FE_POWER_poziom_pl