Projekt “Włącz się społecznie i zawodowo”

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 do 28.02.2023r.

Wartość projektu: 1 983 325,44 zł

Dofinansowanie UE: 1 685 826,62 zł

Projekt realizowany na terenie województwa dolnośląskiego, powiaty: Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki

Lider projektu: Fundacja „Mamy Prawa”

Partner projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Celem projektu jest Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i/lub zawodowej 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 18l i więcej (46 kobiet i 34 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie dolnośląskim (powiaty: Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki) przez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów.

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańcy województwa dolnośląskiego (powiaty: Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki), w wieku 18 lat i więcej, pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej (60 osób biernych zawodowo i 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP), wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające 

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programu rewitalizacji,
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Wsparcie odbywać się będzie na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji (ŚRI) uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, potrzeby, oczekiwania, zasoby i predyspozycje każdego z UP.

Formy wsparcia w projekcie:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu.
 2. Warsztaty oraz konsultacje indywidualne z zakresu kompetencji społecznych.
 3. Wsparcie środowiskowe
 4. Poradnictwo indywidualne: prawne i/lub rodzinne/pedagogiczne i/lub psychologiczne
 5. Terapia indywidualna i/lub rodzinna
 6. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 7. Poradnictwo zawodowe
 8. Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.
 9. Staże zawodowe.
 10. Pośrednictwo pracy
 11. Wsparcie dodatkowe, obejmujące:
 • ubezpieczenie NNW dla każdego Uczestnika Projektu,
 • materiały biurowe dla każdego Uczestnika Projektu,
 • refundacja kosztów dojazdu dla 50% Uczestników Projektu w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań,
 • stypendium szkoleniowe dla Uczestników biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 • stypendium stażowe dla Uczestników biorących udział w stażach,
 • catering podczas wsparcia grupowego.

 

kolor stopka EU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.