logotypy

 

 

 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od listopada 2017 r. realizuje projekt „Chcemy być aktywni zawodowo i społecznie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym z Industry Personnel Service Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu: 2 278 499,00 zł

Wysokość dofinansowania: 2 163 926,52 zł

Poziom dofinansowania: 94,97%

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 120 rodzin, w tym 254 osób dorosłych, oddalonych od rynku pracy doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osób biernych zawodowo (nieaktywnych zawodowo) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z POPŻ z pierwszeństwem w procesie rekrutacji.

Grupę docelową projektu stanowią rodziny zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, w których osoby:

 • są mieszkańcami gminy na terenie województwa mazowieckiego, w tym z powiatów gostyńskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, płońskiego, szydłowieckiego, radomskiego i lipskiego.
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
 • nie uczestniczą równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów społecznych, kulturowych oraz prozawodowych w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji.

W zakresie modułu społecznego i Warsztatów aktywizacji społecznej proponujemy warsztaty: arteterapii, autorefleksji, „ja w grupie”, „ja w społeczności”, „ja i finanse”, „ja i zdrowy styl życia”, „jak i osoba starsza, niepełnosprawna w moim otoczeniu”, „ja i przedsiębiorczość” oraz wyjazd – prezentacja dobrych inicjatyw.

W ramach projektu oferujemy:

 • staż zawodowy u pracodawców
 • kursy zawodowe + egzaminy zawodowe
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • pośrednictwo pracy i coacha społecznego
 • stypendium szkoleniowe (dla Uczestników biorących udział w kursach zawodowych)
 • stypendium stażowe (dla Uczestników biorących udział w stażach zawodowych)
 • grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych.
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż

Plakat projektu

logotypy2