rpo_ws_logotypy_newUE

 

 

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie 3 514 873,65 zł ; Całkowita Wartość Projektu 4 135 355,65 zł

 

Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Celem głównym projektu „Akcja Aktywizacja” jest: reintegracja społeczna i zawodowa 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej. Programy Aktywności Lokalnej jako narzędzia aktywnej integracji realizowane będą poprzez:

  1. Wykorzystanie środowiskowej metody pracy socjalnej, a w szczególności modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), partnerstwo lokalne, debaty, wydarzenia społeczne.
  2. System instrumentów aktywnej integracji obejmujący usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

Cel projektu realizowany będzie w następujący sposób:

  1. Podniesienie poziomu aktywności oraz kompetencji społecznych oraz zwiększenie motywacji do działania i zmiany swojej sytuacji życiowej u uczestników projektu, a także częściowo ich środowisk lokalnych poprzez aktywny udział w działaniach OSL, warsztatach aktywizacji społecznej, zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego obejmującego w razie konieczności terapię uzależnień, a także mediacje, profilaktykę zdrowotną.
  2. Skorzystanie ze wsparcia doradcy zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku na potrzeby rynku pracy – kreator zawodu.
  3. Podniesienie / uzyskanie kwalifikacji i / lub kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w wysokiej jakości kursach zawodowych zgodnych z aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestników projektu.
  4. Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji miękkich przez uczestników projektu poprzez udział w 3-ch lub 6-cio miesięcznych stażach zawodowych oraz zatrudnienia wspomaganego pod okiem Trenera Pracy, a w konsekwencji zdobycie zatrudnienia.

Działania zaplanowane w projekcie stanowią kompletny, spójny pakiet usług z zakresu aktywnej integracji, który w kompleksowy sposób przyczyni się do zniwelowania barier w zakresie postaw, kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu.

 

plakt_akcja_aktywacja