Projekt “LEPSZE JUTRO”

 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od lipca 2017 r. realizuje projekt „Lepsze jutro”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o.

Celem projektu jest integracja społeczno-zawodowa 120 osób zamieszkujących obszar Aglomeracji Jeleniogórskiej (Miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, 4 gminy powiatu lwóweckiego tj.: Gryfów Śląski, Lubomierz, Wleń, Mirsk). Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil pomocy) oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej..

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2017r. do 31.10.2019r.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.
  2. Wdrożenie/zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.
  3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
  4. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
  5. Staże zawodowe.

 

Lepsze jutro dokumenty rekrutacyjne

Lepsze jutro regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie